POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zapoznaj się z polityką prywatności, bowiem to ona określa zasady dotyczące postępowania z Twoimi danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies. Chcemy, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się zgodnie z prawem, a także było dla ciebie jasne i przejrzyste. Dane osobowe gromadzimy w konkretnych, wyraźnych oraz prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzamy ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Zbieramy wyłącznie te dane, które są niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Pamiętaj, że podanie danych osobowych jest dobrowolne.

1. Definicje:

Administrator – Swing With Me, https://swingwithme.pl/

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

Pliki cookies – pliki zapisywane na komputerze użytkownika, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach. Pliki Cookiem mogą zawierać ustawienia witryn lub być używane do śledzenia interakcji użytkowników z witryną

Przetwarzanie danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Strona – strona internetowa pod adresem https://swingwithme.pl/

Użytkownik – podmiot korzystający ze strony i usług swingwithme.pl.

2. Jak możesz się skontaktować się z administratorem?

Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez e-mail: swm@swingwithme.pl

3. Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody na ich przetwarzanie poprzez wypełnienie formularza na naszej stronie WWW (art. 6, pkt. 1 RODO) oraz w przypadku, kiedy ich przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania między nami umowy (art. 6, pkt. 2 RODO).

 

4. Jako użytkownik masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO)
 • sprostowania (zgodnie z art. 16 RODO)
 • bycia zapomnianym – usunięcia swoich danych (zgodnie z art. 17 RODO)
 • ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 RODO)
 • otrzymania informacji od administratora o sprostowaniu, usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu ich przetwarzania, których dokonał zgodnie z żądaniem użytkownika (zgodnie z art. 19 RODO)
 • przenoszenia swoich danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO)
 • wniesienia sprzeciwu (zgodnie art. 21 RODO)
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie (zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO)
 • wniesienia skargi do prezesa UODO
 • otrzymania informacji od administratora o naruszeniu ochrony danych osobowych mogące spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych (zgodnie z art. 34 RODO)
 • w przypadku żądania na podstawie art. 15-21 RODO mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielić informacji o działaniach podjętych w związku z tym żądaniem.
5. Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu?

W zależności od świadczonej usługi oraz celu przetwarzania prosimy o podanie różnych danych. Zawsze jedynie tych, które są niezbędne do realizacji naszych usług (zgodnie art. 6 RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów przetwarzania.

Cel przetwarzania: Przetwarzane dane:
wysyłka newslettera

przeprowadzenie konkursu

kontakt poprzez formularz

przesłanie prezentu w postaci darmowego PDF

imię, adres e-mail
przeprowadzenie konsultacji imię, nazwisko, adres e-mail
usługa copywritingu – przesłanie briefu dane firmy (adres, NIP), nr telefonu
6. Komu powierzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych powierzamy następującym podmiotom:

 • MailerLite, Paupio str. 46, Wilno, Litwa, NIP: 302942060 – w celu wysyłki newslettera
 • PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-357 Poznań, numer NIP 7792369887. Podmiot jest wpisany do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza – w celu umożliwienia bezpiecznej bramki płatności do przelewów internetowych
 • Globtel Internet Szymon Hersztek ul. Matecznikowa 2/1 80-126 Gdańsk, NIP: 957-080-47-86 – podmiot dostarczający usług hostingowych, przechowujący dane na serwerach. Serwery mieszczą się w Polsce

7. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane  osobowe będziemy przechowywać przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Okres ten jest uzależniony od celu przetwarzania:

 • wysyłka newslettera, pobranie prezentów online, brief, formularz kontaktowy – bezterminowo 

8. W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są chronione przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem poprzez:

 • stosowanie oprogramowania antywirusowego oraz zabezpieczeń typu firewall
 • dostęp do Twoich danych jedynie osób do tego upoważnionych
 • stosowanie protokołu sieciowego SSL Let’s Encrypt